Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (w skrócie Muzeum): zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz oddziałów.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

W części filmów nie ma napisów dla osób Głuchych i niedosłyszących, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzuem.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami. Większość plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF nie posiada struktur nagłówkowych, tytułów, opisów alternatywnych lub są skanami graficznymi, podobnie niektóre artykuły na stronach nie posiadają struktury nagłówkowej, tabele nie posiadają opisów alternatywnych.

Zdjęcia (galerie zdjęć) nie posiadają opisów alternatywnych lub opisy są takie same, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum.

Niektóre informacje graficzne lub tekstowe nie mają odpowiedniej wartości kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

– klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,

– klawisze Shift-Tab przemieszcza się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,

– klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,

– klawisze PgUp i PgDn przenieszczają widok o ekran w górę lub w dół,

– klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,

– klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,

– klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Ożóg.

E-mail: lozog@muzeum.rzeszow.pl

Telefon: +48 17 853 52 78 wew. 16

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

E-mail: urzad@podkarpackie.pl

Telefon: +48 17 850 1700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z oddziałami mieści się w siedzibach:

– główny budynek Muzeum przy ulicy 3-go Maja 19 w Rzeszowie,

– Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli przy Rynek 6 w Rzeszowie,

– Muzeum Historii Miasta Rzeszowa przy Rynek 12 w Rzeszowie.

Główny budynek Muzeum – ul. 3-go Maja 19 w Rzeszowie

W budynku przy ul. 3-go Maja 19 mieści się:

– w części wystawienniczej: sale wystaw stałych i czasowych, pomieszczenia obsługi, pomieszczenie ochrony,

– w części administracyjnej: Pracownia Biblioteki, Pracownia Konserwacji, Biura Działu Historycznego, sala konferencyjna, Biura Działu Archeologii, Sekretariat, Biuro Dyrektora, Biuro z-cy Dyrektora, Biura Działu Sztuki, Biuro Działu Administracji, Biuro Głównego Inwentaryzatora, Biura Działu Księgowości

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy 3-go Maja, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokość, wejście do części administracyjnej znajduje się z tyłu budynku.

Wejście znajduje się na poziomie chodnika i umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Za głównymi drzwiami z klamką otwieranymi do wewnątrz, znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową. Na wprost przeszklone drzwi z klamką otwieranie na wewnątrz i na zewnątrz, prowadzące do dolnego korytarza z kasą biletową oraz przestrzenią wystawienniczą. Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku portiera, który może udzielić pomocy wchodzącemu.

Po prawej stronie od wejścia, w przedsionku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Muzeum.

Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku brak windy.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku.

Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

Budynek Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Rynek 6 w Rzeszowie

W budynku przy Rynku nr 6 mieści się:

– portiernia,

– sale wystaw czasowych,

– Pracownia Etnograficzna,

– Biuro Kierownika,

– Archiwum.

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Przy portierni jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Muzeum.

Korytarze na parterze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku brak windy.

Na parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń istnieje możliwość wejścia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

Siedziba Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – Rynek 12 w Rzeszowie

Na parterze budynku przy Rynku 12 mieszczą się:

– sale wystawowe,

– sala edukacyjna,

– biuro.

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Baldachówka, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokości. Wejście znajduje się na poziomie chodnika.

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Muzeum.

Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Skip to content