O PROJEKCIE „ETNOCARPATHIA”

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Trasngranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Okres realizacji: 01.11.2019-31.10.2021

Partnerzy Projektu: PW Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, PP1 Miejski Dom Kultury Vranov nad Topľou, PP2 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu: 717996,46 EUR (85%)

Całkowita wartość projektu: 844 701,74 EUR (100%)

Cel projektu:

Zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Idea i krótki opis projektu:

Główną ideą projektu jest rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego o zasoby kultury karpackiej.

Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane na zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Pogranicze polsko-słowackie obfituje w różnorodność kulturową, wynikającą z faktu występowania odmiennych grup etnograficznych m.in.: Pogórzan, Łemków, Bojków, a po stronie słowackiej przez ludność obszarów dzisiejszego Šariša, Zemplina, Zamagurie. Każda z nich w przeszłości charakteryzowała się odmiennymi tradycjami i rzemiosłem, a jednocześnie łączyła je historia i korzenie kulturowe.

Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego przede wszystkim na niematerialnym dziedzictwie regionu Produkt ten zostanie opracowany pod wspólną, istniejącą już międzynarodową marką karpacką Carpathia i zaoferuje poznanie wielokulturowości polsko-słowackiej części Karpat, zróżnicowanego rzemiosła i unikalnych tradycji tego obszaru.

Skip to content